Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Dự án đóng góp cho xã hội

Chế độ thực tập sinh kỹ năng người nước ngoài

Chế độ thực tập sinh kỹ năng người nước ngoài

Tiến hành tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng nước ngoài,
hỗ trợ về kĩ thuật và nỗ lực xây dựng mạng lưới kết nối với doanh nghiệp liên doanh tại địa phương.