Biến động thành tích

Biến động doanh thu

  Tháng 3 năm 2017 Tháng 3 năm 2016 Tháng 3 năm 2015
Tiền tệ Yên (đơn vị nghìn yên) USD Yên (đơn vị nghìn yên) USD Yên (đơn vị nghìn yên) USD
Tổng tài sản 1,470,083 13,364,391 1,154,923 10,499,300 1,188,399 10,803,627
Tổng tiền nợ 1,129,503 10,268,209 832,662 7,569,655 881,198 8,010,891
Vốn sẵn có 340,580 3,096,182 322,261 2,929,645 307,201 2,792,736
Tổng doanh thu 1,043,008 9,481,891 1,018,290 9,257,182 1,013,254 9,211,400
Lợi nhuận kinh doanh 30,909 280,991 43,637 396,700 29,623 269,300
Lợi nhuận ròng 14,958 135,982 29,019 263,809 28,031 254,827

1 USD = 110 yên (31/7/2017)

Biến động doanh thu